خوشبو کننده Micro

  • فضای تحت پوشش تا ۲۰۰ متر مکعب
  • برنامه ریزی خاموش شدن دستگاه در روزهای تعطیل
  • تمام اتوماتیک و قابل برنامه ریزی
  • توان مصرفی بسیار پایین.